Rekrutteringskurs i skoleledelse

Rekrutteringskurs i skoleledelse

Er du lærer eller har du annen høyere utdanning og pedagogisk realkompetanse? Ønsker du å lede en kunnskapsskole som utfordrer alle elevers talenter? Da kan rekrutteringskurs i skoleledelse være en god start på din lederkarriere i Osloskolen. Som leder i Osloskolen skal du bidra til at barn og ungdom får kunnskap, utvikler holdninger og ferdigheter for videre utdanning og yrkesliv.

Rekrutteringskurs i skoleledelse er Osloskolens interne satsing for å motivere til ledelse. Det er et kurs med lange tradisjoner, og mange av dagens skoleledere har tatt rekrutteringskurset. Kurset arrangeres årlig og blir utlyst på Utdanningsetatens hjemmeside.

Mål

Gi økt kunnskap og kompetanse i skoleledelse.
Gi innføring i forventninger, krav og utfordringer som møter skoleledere.
Motivere til å søke lederstillinger i Osloskolen.

Innhold

Kurset består av fem samlinger hvor temaer som styringssystemet i Utdanningsetaten, medbestemmelse og arbeidstidsavtale, jus, personalledelse og resultatvurdering står sentralt.
Hospitering på en Osloskole inngår som et obligatorisk element for å gi kandidatene erfaring fra skoleledelse i praksis.

Organisering

Deltakerne deles inn i basisgrupper med en erfaren rektor som veileder. Gruppene møtes på fritiden og drøfter problemstillinger som har vært tema på samlingene.
Kurset krever aktiv deltakelse fra kandidatenes side, både på samlinger og i gruppearbeid.

Søknadsfrist

Eksakt dato for neste utlysningen av rekrutteringskurs i skoleledelse  er enda ikke klar. Denne artikkelen vil bli oppdatert så snart det er klart.